Λογιστικές Υπηρεσίες

Στη TheMaCon καλύπτουμε όλο το φάσμα των λογιστικών υπηρεσιών ικανοποιώντας τις ανάγκες εταιρειών μεγάλου και μεσαίου μεγέθους. Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας εμπειρίας και γνώσης τόσο της λογιστικής όσο και της φορολογικής νομοθεσίας.

 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιρειών.
 • Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων.
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Τήρηση αναλυτικής λογιστικής.
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης.
 • Κοστολόγηση παραγωγής.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, πλήρως εναρμονισμένων με την ισχύουσα νομοθεσία και υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
 • Προετοιμασία και σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας.
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και σύστημα Reporting.
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ (IFRS).
 • Προετοιμασία της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
 • Προετοιμασία και υποβολή άλλων φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών αναφορών τέλους χρήσης.
 • Προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών και ετησίων δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και στατιστικών πληροφοριών (Intrastat, VIES).
 • Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής του ΦΠΑ και βοήθεια καθ 'όλη τη διαδικασία μέχρι την είσπραξη του φόρου.
 • Υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου και βοήθεια στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Καρ. Σερβίας 12 - 14, Αθήνα, 105 62
+30 215 505 1750, +30 697 2198 228